در اقدامی عجیب

دریافت پول اداره پست مشکین شهر از داوطلبان کنکور

خیاو نیوز:اداره پست شهرستان مشکین شهر در اقدامی غیر معمول از داوطلبان کنکور سراسری به صورت غیر قانونی مبلغی را دریافت می کند که هیچگونه توجیهی ندارد . عده ای از داوطلبان کنکور سراسری با مراجعه به دفتر ایلقار نیوز ضمن ابراز این مطالب گفتند اداره پست مشکین... 

همه اخبار