توضیحات مستند و مکتوب سازمان آب استان درمورد:

رفع نگرانی در مورد ابهامات ایجاد شده در خصوص حقابه کشاورزان از خیاوچایی

۱۳۹۳/۱۰/۲۴ ۴۳۲۹۷/۹۰۰ فرماندار محترم شهرستان مشگین شهر موضوع: حقابه بران خیاوچایی سلام علیکم احتراماً پیرو توضیحات ارائه شده در جلسه باغداران و زارعین محترم حقابه بر خیاوچای و ابهامات و نگرانی این عزیزان در خصوص کاهش حقابه زراعی خیاوچای ، بدینوسیله... 

همه اخبار