جهت روشن شدن افکار عمومی:

تصویر نامه استاندار سابق اردبیل به نشریه اقتصاد مولد

خیاو نیوز:با توجه به شایعاتی مبنی بر جعلی بودن و عدم رسمیت نامه استاندار سابق اردبیل به نشریه اقتصاد مولد جهت روشن شدن افکار عمومی تصویر نامه فوق را انتشار داده می شود. با توجه به اینکه اخیراً دکتر حسین صابری استاندار اسبق استان اردبیل در یاداشتی... 

همه اخبار