گره گشایی ترافیک شهری با کدامین زیر ساختها؟ / اقتصاد مردم در چنگال جرثقیل ها / قوانینی در مورد حمل خودرو

خیاونیوز/یادداشت سردبیر:  یکی از مشکلات ترافیکی مشگین شهر در طی چندین سال اخیر پارک خودرو در حاشیه خیابان ها است که مدیریت شهری در سه ماه  اخیر برای حل این مشکل اکثر خیابان های  توقف ممنوع را حمل با جرثقیل کرده است، که متاسفانه به دلیل برخی مشکلات از... 

همه اخبار