سرپرست شهرداری مشگین شهر:

شهرداری الکترونیکی در مشگین شهر ایجاد می شود

خیاونیوز: از راه اندازی شهرداری الکترونیک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در تلاش هستیم شهرداری مشگین شهر را از حالت سنتی خارج و به شهرداری مدرن در شهرستان تبدیل کنیم. وی افزود: با راه اندازی شهرداری مدرن و الکترونیکی، شهرداری مشگین شهر می بایست فعال تر... 

همه اخبار