اسماعیلی رئیس جدید اداره گاز شد

خیاو نیوز: درآئینی مهندس اسماعیلی بعنوان رئیس جدیداداره گازمعرفی شد . دراین جلسه ابراهیم امامی اززحمات آقای مرادپورتقدیروتشکرنمودوبیان کردمهندس اسماعیلی ازمدیران توانمندشهرستان و استان بوده که حضورایشان می تواندمنشأ خیروبرکت باشد. دراین مراسم... 

همه اخبار