آنتی تز تحریم در داخل کشور است

روزنامه کیهان به قلم مشکینی:  توسعه و پیشرفت هر کشور تابع ردیفی از مولفه های تاریخی، جغرافیایی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است که ایجاب می کند رهبران و مدیران کشور با نگرش سیستمی فرایند برنامه ریزی و تصمیم سازی و تصمیم گیری و اداره کشور را پیش ببرند. نگاه... 

همه اخبار