احداث یک میدان “آزمایشی” در سه راهی خیابان دانش و حافظ (فرهنگیان)!

خیاونیوز: تصاویر زیر را آقای اردشیر موسوی ارسال کرده و عنوان و توضیحات زیر را برای تصاویر خود انتخاب نموده است: احداث یک میدان “آزمایشی” در سه راهی خیابان دانش و حافظ (فرهنگیان)! حتما پل هفت تیر نیز آزمایشی بود که با صرف هزینه هنگفت برای احداث آن... 

همه اخبار