پیشخوان های دولتی که با پول مردم تجارت می کنند

خیاونیوز: اینترنت قطع بود،یادمان رفته،مشکل از اداره گاز و مخابرات و … است اینها سخنانی است که شاید تک تک ما در شهرستان مشگین شهر از مدیران دفاتر پیشخوان خدمات دولت یا همان (پست بانک ها) می شنویم،بهانه تراشی هایی که مردم را با مشکل متعدد مواجه کرده اما... 

همه اخبار