بی توجهی فرماندار به رسانه ها

نشست مطبوعاتی فرماندار بدون حضور خبرنگاران واصحاب رسانه!!!

خیاو نیوز :  امامی فرماندارشهرستان مشکین شهر  روزیکشنبه درنشست خبری خودبا رسانه های مکتوب و مطبوعات شهرستان عملکرد یکساله  خود را بدون حضور سایت های خبری تشریح کرد . در این جلسه که با عنوان نشست مطبوعاتی فرماندار مشکین شهر برگزار گردید هیچ کدام از سایت... 

همه اخبار