توزیع 1600 بسته اقلام 11 گانه هتلینگ در بیمارستان‌های کمتر برخوردار، همچون بیمارستان مشکین شهر

یک تخت به ازای هر هزار نفر در بیمارستان‌های دولتی

دکتر آقاجانی معاون درمان وزارت بهداشت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: امروزه مفهوم رضایتمندی بیماران در تمام دنیا در حوزه مراقبت‌های پزشکی اهمیت بسیار ویژه‌ای یافته است. در حقیقت این رضایت بیمار است که نشان دهنده انجام صحیح خدمات مطلوب در بیماستان... 

همه اخبار