شهردار مشگین شهر چه کسی خواهد بود؟ / آذرمی،انوری آذر گزینه های روی میز

مشگین شهر-خیاونیوز: برهمگان مبرهن است،در تمامی دنیا هر شخصی وارد یک مسند سیاسی و قدرت میشود دوست دارد که اشخاص مورد دلخواه خود را وارد کابینه ی خود کرده و با همسوشدن اعضا به فعالیت های خود بپردازند. ریاست جمهوری،نمایندگی مجلس،استاندار،فرماندار،اعضای... 

همه اخبار