اختصاصی /رحمت انوری شهردار مشگین شهر از سمت خود عزل شد.

خیاو نیوز: از سال پیش که بحث استیضاح شهردار توسط شورای شهر مطرح بود این امر روز سه شنبه به حقیقت پیوست و شهردار از سمت خود عزل شد. اعضای شورای شهر که عملکرد ضعیف شهردار را سر لوحه کار خودقرار داده بودند ، بر این باور بودند که وی در مدت حضور خود در سمت شهرداری... 

همه اخبار