در پی ارجاع پرونده نگین بتن از صنعت و معدن به تعزیرات حکومتی:

شرکت نگین بتن خواستار انتشار عمومی مدارک استاندارد شرکت خود شد

خیاونیوز: در پی انتشار خبر مربوط به کیفیت پایین بتن یکی از شرکت های عرضه کننده بتن آماده در مشکین شهر و پس از آن، ارسال جوابیه از سوی شرکت نگین بتن و پیگیری بازرسان سازمان صنایع و معادن شهرستان درمورد وجود یا عدم وجود استانداردهای لازم در زمینه تولید... 

جوابیه شرکت نگین بتن به مطلب “کیفیت پایین بتن آماده عرضه شده در مشکین شهر”

خیاونیوز: شرکت نگین بتن در پاسخ به مطلبی که چند روز پیش با موضوع “کیفیت پایین بتن آماده عرضه شده در مشکین شهر (مشاهده مطلب)” مطرح شده بود، به عنوان یکی از شرکت های عرضه کننده بتن آماده در این شهرستان، جوابیه زیر را ارسال نموده است:   مدیر مسئول محترم... 

همه اخبار