همزمان با سرتاسر کشور:

جشن نیکوکاری ازمدارس شهرستان مشگین شهرکلید خورد

خیاو نیوز:رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مشگین شهردرحاشیه آیین نواخته شدن زنگ نیکوکاری در دبستان هفده شهریور، به خبرنگار ایرنا گفت: این زنگ همزمان در ۲۱۹مدرسه شهرستان به صدا درآمد ودانش آموزان هدایای نقدی وغیر نقدی خود را تحویل پایگاههای مستقر... 

همه اخبار