بررسی آثاراقتصادی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا

دکتر علی بیگی عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران این حادثه منجر به تضعیف اتحادیه اروپا ودرنتیجه منجر به تضعیف پوند ویورو درمقابل دلار وسایرارزهای جهانی خواهد شد . تضعیف اتحادیه اروپا ویورو منجر میشود بدلیل مراودات زیادی که این اتحادیه با کشورهای دنیا وکشورهای... 

همه اخبار