چهره مردمی با شعار بامردم ، برای مردم ، به رنگ مردم ؛آمد

منصور حضی زاده ؛عده ای همچون تار عنکبوت دور کاندیداها را گرفته اند

منصور حضی زاده در گفتگو با خبرنگاران در رابطه با هدف خود ازشرکت در دهمین دوره مجلسشورای اسلامی گفت : باتوجه به احساس مسئولیت و توانایی ها و تجربیاتی که دارم در کنار سایر عزیزان قدم به این عرصه گذاشتیم وی افزود حضرت علی (ع) می فرمایند کسانی که در جامعه  ... 

همه اخبار