فرزاد جهان بین:

هر گاه که به مشکین شهر می آیم غم وجودم را فرا می گیرد /بدون مدرک کسی را نمی توان انحرافی دانست

خیاونیوز: فرزاد جهان بین/ مشکین شهر قطعه ای از بهشت است که در آغوش سبلان پرشکوه ، آرام گرفته است و هدیه ای است الهی. همواره به مشکین شهر عشق ورزیده ام و آنگاه که به مناسبتهای مختلف از من پرسیده اند اهل کجایید با افتخار تمام گفته ام مشکین شهر.شهری با مناظر... 

همه اخبار