داوود طیّب زاده شاعر ادیب و مترجم پرآوازه آذربایجان

خیاو نیوز:داوود طیّب زاده تبلوری از قوۀ کم نظیر بلاغت و فصاحت در صحنه علم و ادب و عرفان اسلامی اعم از نظم و نثر بویژه در غزل و قصیده سرایی در زبان های فارسی، عربی و ترکی (آذری) می باشد وی ذوق فطری و استعداد خدادادی خود را مکتسبات علمی و ادبی آمیخته و پس از... 

همه اخبار