در اقدامی عجیب

دریافت پول اداره پست مشکین شهر از داوطلبان کنکور

خیاو نیوز:اداره پست شهرستان مشکین شهر در اقدامی غیر معمول از داوطلبان کنکور سراسری به صورت غیر قانونی مبلغی را دریافت می کند که هیچگونه توجیهی ندارد . عده ای از داوطلبان کنکور سراسری با مراجعه به دفتر ایلقار نیوز ضمن ابراز این مطالب گفتند اداره پست مشکین... 

تغییرات اخیر در اداره های مشگین شهر+اسامی

اختصاصی خیاونیوز بعد از به روی کار آمد دولت تدبیر و امید تغیراتی در راس مدیریت ادارات شهرستان مشگین شهر انجام شد،در ابتدای کار تغییرات در سطح اول و از فرمانداری ها شروع شد. در این تغییرات، حمید عباداللهی جای خود را در فرمانداری به ابراهیم امامی داد. سپس... 

همه اخبار