درد بی ریشگی

غلامرضا قریشی بزرگان دینی و علمای تعلیم و تربیت همگی براین باورند که هرچه انسان از نظر علمی پیشرفت کند به همان میزان در مقابل خدا و خلق خدا متواضع تر و سر به زیر تر می شود. حتی بزرگترین اساتید دانشگاههای جهان اغلب به اطرافیان و دانشجویان خود توصیه می... 

همه اخبار