استاندار اردبیل:

منطقه آزاد تجاری – صنعتی مستقل در اردبیل تصویب شد

خیاو نیوز: در جلسه روز سه شنبه شورای عالی مناطق مناطق آزاد و ویژه کشور که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای عضو با دستور جلسه الحاقی نقاطی از شمال استان اردبیل به منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس تشکیل یافت، ظرفیت های استان با مد... 

همه اخبار