پاسخ یونس اسدی به برخی سوالات مطرح شده در فضای مجازی

سم الله الرحمن الرحیم علیرغم میل باطنی به طرح مسائل گذشته به احترام جوانان رشید این مرز وبوم که سئوالاتی را پرسیدندناچارم چند سطری رادر موردمطالبه آنان بنویسم والبته میدانم بلحاظ استیلای طرفداران یک کاندیدای احتمالی به اکثر کانالها وگروهها ، طرح چنین... 

همه اخبار